freelensia

freelensia

Freelensia is an online platform where companies can reserve language interpreters and tour guides for short-term events such as meetings, exhibitions and seminars.
フリレンシアは企業が商談・展示会・セミナーなど短期間のイベントのために通訳者・観光ガイドを予約できるオンラインプラットフォームです。
Freelensia là một nền tảng trực tuyến nơi các doanh nghiệp có thể đặt lịch với các phiên dịch viên và hướng dẫn viên du lịch cho các sự kiện ngắn hạn như họp, hội chợ và hội thảo.
Freelensia是连接语翻译和企业在商务会议和活动寻找短期诠释一个社区。
Freelensia는 언어 통역관과 비즈니스 미팅 및 이벤트 중 단기적인 통역을 원하는 비즈니스를 연결하는 커뮤니티입니다.
Freelensia เป็นชุมชนที่เชื่อมต่อล่ามภาษาและธุรกิจที่กำลังมองหาการตีความระยะสั้นในระหว่างการประชุมและกิจกรรมทางธุรกิจ
Website: https://www.freelensia.com